Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas - reglamentuoti vaizdo
stebėjimą UAB Kauno techninės apžiūros centras (toliau – Bendrovė), užtikrinant Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 
 
2. Vykdant vaizdo stebėjimą ir fotonuotraukų vykdymą vadovaujamasi BDAR ir jo įgyvendinamais teisės
aktais, ADTAĮ, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 
II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
 
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir trumpiniai: 
3.1. Prieiga prie vaizdo ir fotonuotraukų įrangos - fizinė prieiga ar prieiga elektroninio ryšio
priemonėmis, suteikianti asmeniui galimybę keisti, šalinti ar atnaujinti techninės vaizdo įrangos
komponentus ar programinę įrangą, nustatyti vaizdo įrangos veikimo parametrus, prieiga prie vaizdo
stebėjimo metu surinktų asmens duomenų; 
3.2. Vaizdo ir fotonuotraukų įranga - vaizdo stebėjimo ir įrašymo, fotonuotraukų techninė ir programinė
įranga, vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros; 
3.3. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma
arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta;
3.4. Duomenų tvarkytojas - Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija "Transeksta" ir Bendrovė;
3.5. Duomenų valdytojas - Bendrovė;
3.6. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse nustatytais
tikslais;
3.7. Fotonuotrauka – fotografavimo įrenginiu ir (arba) vaizdo stebėjimo kameromis padaryta nuotrauka;
3.8. Vaizdo stebėjimas - vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines
vaizdo stebėjimo kameras;
3.9. Vaizdo stebėjimo sistema - vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.
3.10. Toliau Taisyklėse vaizdo duomenys, vadovaujantis ADTAĮ ir BDAR nuostatomis, turi būti vadinami
Asmens duomenimis.
3.11. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir BDAR vartojamas sąvokas.
3.12. Duomenų valdytojas yra Bendrovė, juridinio asmens kodas 134326089, Raudondvario pl. 234, LT-
47158, Kaunas.
3.13. Duomenų valdytojas turi teisę pasitelkti Duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis.
 
III. VAIZDO STEBĖJIMO IR FOTONUOTRAUKŲ VYKDYMO TIKSLAS IR APIMTIS
 
4. Vaizdo stebėjimo tikslas – vaizdo stebėjimas vykdomas, siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės
apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, teikiamų paslaugų kokybę ir
administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei klientų saugumą, užtikrinti kokybės kontrolę Bendrovės
viduje ir korupcijos prevencijos tikslu. Fotonuotraukų tikslas – užtikrinti ginčų dėl paslaugų teikimo
kokybės sprendimą ir korupcijos prevenciją, Bendrovės ir kliento turto apsaugą.
5. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. Fotonuotraukos su vaizdo stebėjimo kameromis daromos nuolat
kas 1 minutę. Fotonuotraukos su fotografavimo įrenginiu daromos tik atliekant techninę apžiūrą ir tik tais
atvejais, kai nustatomi tam tikri rizikos veiksniai. Vaizdo stebėjimas atliekamas kartu įrašant ir garsą
(klientų dokumentų išdavimo patalpa, kasininkų patalpose).
6. Vaizdo stebėjimas ir fotonuotraukos daromos Bendrovės bendrosiose patalpose, patalpose, kuriose
vykdoma techninė apžiūra, ir teritorijoje.
7. Fotonuotraukos turi būti daromos ir vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo
stebėjimas ir (ar) fotonuotraukos nebūtų daromas didesnėje Duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje,
nei yra nurodyta šių Taisyklių 6 punkte.
8. Vaizdo stebėjimas vykdomas ir fotonuotraukos daromos ne didesnėje Bendrovės patalpų ir teritorijos
dalyje, negu tai yra būtina Taisyklių 4 punkte nurodytiems tikslams.
9. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą ir (ar) daryti fotonuotraukas Bendrovės patalpose ir teritorijoje,
kuriose Duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų
žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo patalpose ir pan.).
10. Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su
Taisyklių 4 punkte apibrėžtais tikslais.
11. Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų apimtis ir tikslas keičiami tik pakeitus šias Taisykles.
 
IV. VAIZDO STEBĖJIMO IR FOTONUOTRAUKŲ VYKDYMO TVARKA
 
12. Už vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų sistemos priežiūrą ir naudojimą Bendrovės teritorijoje ir patalpose
atsakingas asmuo paskiriamas atskiru įsakymu.
13. Apie vaizdo stebėjimą ir fotonuotraukų darymą Bendrovės patalpų viduje ir teritorijoje informuojama
užrašais ant durų, patenkant į stebimas patalpas ir teritoriją.
14. Paskirtas atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad Bendrovės patalpose, kuriose vykdomas vaizdo
stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
14.1. vaizdo stebėjimo ženklas su užrašu: “Patalpos stebimos vaizdo kameromis ginčų dėl paslaugų teikimo
įrodomumo, kokybės užtikrinimo, korupcijos prevencijos, Bendrovės ir kliento turto apsaugos tikslu” ,
kuriame pateikiama ir kontaktinė informacija: UAB Kauno techninės apžiūros centras, juridinio asmens
kodas 134326089, Raudondvario pl. 234, LT-47158, Kaunas, tel. +370 37 301101, el. p. kaunas@vta.lt;
14.2. fotonuotraukų darymo ženklas su užrašu: “Atliekant techninę apžiūrą, daromos fotonuotraukos,
siekiant užtikrinti ginčų dėl paslaugų teikimo įrodomumą, kokybės sprendimą ir korupcijos prevenciją,
Bendrovės ir kliento turto apsaugą”, kuriame pateikiama ir kontaktinė informacija: UAB Kauno techninės
apžiūros centras , juridinio asmens kodas 134326089, Raudondvario pl. 234, LT-47158, Kaunas, tel. +370
37 301101, el. p. kaunas@vta.lt.
 
V. DUOMENŲ VALDYTOJO IR DUOMENŲ TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS
 
15. Duomenų valdytojas turi šias teises:
15.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymą;
15.2. spręsti dėl vaizdo ir fotonuotraukų duomenų teikimo;
15.3. paskirti už vaizdo ir fotonuotraukų duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį;
15.4. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis.
16. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:
16.1. užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiose asmens duomenų tvarkymą, nustatytus asmens
duomenų tvarkymo reikalavimus;
16.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises teisės aktų nustatyta tvarka;
16.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens
duomenų saugumo priemones;
16.4. parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens
duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi bei sudaryti sutartis su
duomenų tvarkytojais;
16.5. duoti duomenų tvarkytojui nurodymus dėl vaizdo ir (ar) fotonuotraukų duomenų tvarkymo. Žinoti apie
ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais bei duoti išankstinius rašytinius
sutikimus dėl jų paskyrimo.
17. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:
17.1. nustato vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų darymo tikslą ir apimtį;
17.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;
17.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis;
17.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo ir fotonuotraukų duomenų tvarkymo
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymui
užtikrinti;
17.5. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir duomenų tvarkytojams vaizdo ir fotonuotraukų duomenų
tvarkymo klausimais;
17.6. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;
17.7. vykdo kitas funkcijas, reikalingas įgyvendinti Taisyklių 15-16 punktuose nurodytas duomenų valdytojo
teises ir pareigas.
18. Duomenų tvarkytojas turi šias pareigas:
18.1. apsaugoti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;
18.2. numatyti ir įgyvendinti priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir
užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą bei duomenų apsaugą nuo klastojimo;
18.3. užtikrinti, kad vaizdo ir fotonuotraukų įranga veiktų tinkamai;
18.4. informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą;
18.5. užtikrinti, kad prieiga prie duomenų tvarkymo įrangos ir duomenų̨ būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta
tvarka įgaliotiems asmenims;
18.6. užtikrinti, kad duomenų valdytojui ir duomenų subjektams pateikti duomenys atitiktų jo tvarkomus
duomenis;
18.7. nustatyti duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;
18.8. užtikrinti, kad stebimo vaizdo ir fotonuotraukų aprėptys nebūtų didesnės, nei nustatyta Taisyklėse;
18.9. užtikrinti, kad duomenys būtų saugomi ir naikinami Taisyklėse nustatytais terminais;
18.10. užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis ir teisės aktais.
19. Duomenų tvarkytojas atlieka šias funkcijas:
19.1. organizuoja ir vykdo duomenų tvarkymo įrangos diegimą ir (ar) priežiūrą;
19.2. koordinuoja vaizdo įrašymo ir fotonuotraukų darymo veiksmus;
19.3. palaiko ryšius su duomenų tvarkymo įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėju;
19.4. prireikus formuoja ir teikia duomenų valdytojui duomenų išrašus;
19.5. inicijuoja ir įgyvendina būtinas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones siekdamas
užtikrinti, kad:
19.5.1. duomenys būtų pasiekiami tik iš vidinio kompiuterių tinklo;
19.5.2. prieigos prie duomenų teisės būtų suteiktos tik duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims;
19.6. nustato duomenų tvarkymo įrangos veikimo parametrus;
19.7. prižiūri duomenų tvarkymo įrangos veikimą, šalina sutrikimus.
 
VI. VAIZDO IR FOTONUOTRAUKŲ DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVĖJAI
 
20. Vaizdo ir fotonuotraukų duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant nustatytam asmens duomenų
teisėto tvarkymo kriterijui pagal rašytinį prašymą, kuriame nurodytas duomenų gavimo tikslas ir pagrindas.
21. Vaizdo ir fotonuotraukų įrašai Bendrovės sprendimu gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui
ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės
aktų nustatytais atvejais.
 
VII. PRIEIGOS TEISIŲ IR ĮGALIOJIMŲ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SUTEIKIMO, NAIKINIMO IR KEITIMO TVARKA
 
22. Darbuotojai gali tvarkyti asmens duomenis tik po to, kai jiems įsakymu suteikiama prieigos teisė.
23. Prieigos teisės tvarkyti asmens duomenis suteikiamos tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys
yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti.
24. Prieigos teises darbuotojui suteikiamos, keičiamos ir panaikinamos tik Bendrovės vadovo sprendimu,
kuriame turi būti nurodoma: darbuotojo vardas, pavarde, pareigos ir kokios prieigos teises tu būti suteiktos
ar panaikintos.
25. Prieigos teises darbuotojui turi būti suteiktos po to, kai darbuotojas pasirašytinai susipažįsta su šiomis
taisyklėmis ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
26. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojo prieigos teisės panaikinamos.
 
VIII. VAIZDO IR FOTONUOTRAUKŲ ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR SAUGOJIMO TVARKA
 
27. Vaizdo duomenų skaitmeninėse laikmenose saugojimo laikas – iki 30 kalendorinių dienų. Fotonuotraukų
saugojimo laikas – 2 metai po techninės apžiūros atlikimo.
28. Fotonuotraukos iš vaizdo stebėjimo kamerų saugomos Bendrovės archyve. Fotonuotraukos, padarytos su
fotografavimo įrenginiais, talpinamos į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija "Transeksta"
tvarkomą Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės, Techninės apžiūros informacinę sistemą.
29. Jeigu vaizdo ir fotonuotraukų įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar
baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys turi būti saugomi tiek, kiek
reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
30. Darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų sistemos priežiūrą ir naudojimą Bendrovės
teritorijoje ir patalpose, užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie tvarkomų asmens
vaizdo ir fotonuotraukų duomenų.
31. Atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, užtikrina, kad vaizdo duomenys
automatiniu būdu būtų užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. Fotonuotraukos
perkeliamos į ilgalaikio saugojimo laikmenas.
32. Visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai užrakinami atskirose patalpose, gamintojo suteikti standartiniai
prisijungimo vardai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti. Patekti į patalpą, kurioje yra vaizdo stebėjimo valdymo
įranga, turi teisę Bendrovės vadovo sprendimu įgalioti už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi
darbuotojai.
 

IX. DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

 
33. Bendrovės atsakingas darbuotojas ar kitas darbuotojas pastebėjęs, kad vaizdo stebėjimo sistema, vaizdo
ir (ar) fotonuotraukos tapo prieinamos ar gali tapti prieinamos asmenims, kurie tam neturi teisės privalo:
33.1. nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie stebėjimo sistemos nutraukti;
33.2. nedelsiant apie tai informuoti Bendrovės vadovą;
33.3. darbuotoją, atsakingą už vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų sistemos priežiūrą ir naudojimą Bendrovės
teritorijoje ir patalpose;
33.4. nedelsiant apie tai informuoti asmens duomenų pareigūną (jei toks yra).
 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
34. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo ir (ar) fotonuotraukų duomenis arba eidami savo pareigas juos
sužino, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimų, įtvirtintų Taisyklėse ir teisės aktuose. Darbuotojai, pažeidę Taisykles, atsako teisės aktų
nustatyta tvarka.
35. Su Taisyklėmis turi būti supažindinti visi Bendrovės darbuotojai. Supažindinimas vykdomas raštu arba
elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina susipažinimo įrodomumą.
36. Taisyklės skelbiamos svetainėje ir intranete arba pateikiamos duomenų subjektui paprašius.
37. Taisyklės tvirtinamos Bendrovės vadovo. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimos ir prireikus
atnaujinamos.Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas - reglamentuoti vaizdo
stebėjimą UAB Kauno techninės apžiūros centras (toliau – Bendrovė), užtikrinant Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 
2. Vykdant vaizdo stebėjimą ir fotonuotraukų vykdymą vadovaujamasi BDAR ir jo įgyvendinamais teisės
aktais, ADTAĮ, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
 
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir trumpiniai: 
3.1. Prieiga prie vaizdo ir fotonuotraukų įrangos - fizinė prieiga ar prieiga elektroninio ryšio
priemonėmis, suteikianti asmeniui galimybę keisti, šalinti ar atnaujinti techninės vaizdo įrangos
komponentus ar programinę įrangą, nustatyti vaizdo įrangos veikimo parametrus, prieiga prie vaizdo
stebėjimo metu surinktų asmens duomenų; 
3.2. Vaizdo ir fotonuotraukų įranga - vaizdo stebėjimo ir įrašymo, fotonuotraukų techninė ir programinė
įranga, vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros; 
3.3. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma
arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta;
3.4. Duomenų tvarkytojas - Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija "Transeksta" ir Bendrovė;
3.5. Duomenų valdytojas - Bendrovė;
3.6. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse nustatytais
tikslais;
3.7. Fotonuotrauka – fotografavimo įrenginiu ir (arba) vaizdo stebėjimo kameromis padaryta nuotrauka;
3.8. Vaizdo stebėjimas - vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines
vaizdo stebėjimo kameras;
3.9. Vaizdo stebėjimo sistema - vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.
3.10. Toliau Taisyklėse vaizdo duomenys, vadovaujantis ADTAĮ ir BDAR nuostatomis, turi būti vadinami
Asmens duomenimis.
3.11. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir BDAR vartojamas sąvokas.
 
2
 
3.12. Duomenų valdytojas yra Bendrovė, juridinio asmens kodas 134326089, Raudondvario pl. 234, LT-
47158, Kaunas.
3.13. Duomenų valdytojas turi teisę pasitelkti Duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis.
 
III. VAIZDO STEBĖJIMO IR FOTONUOTRAUKŲ VYKDYMO TIKSLAS IR APIMTIS
4. Vaizdo stebėjimo tikslas – vaizdo stebėjimas vykdomas, siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės
apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, teikiamų paslaugų kokybę ir
administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei klientų saugumą, užtikrinti kokybės kontrolę Bendrovės
viduje ir korupcijos prevencijos tikslu. Fotonuotraukų tikslas – užtikrinti ginčų dėl paslaugų teikimo
kokybės sprendimą ir korupcijos prevenciją, Bendrovės ir kliento turto apsaugą.
5. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. Fotonuotraukos su vaizdo stebėjimo kameromis daromos nuolat
kas 1 minutę. Fotonuotraukos su fotografavimo įrenginiu daromos tik atliekant techninę apžiūrą ir tik tais
atvejais, kai nustatomi tam tikri rizikos veiksniai. Vaizdo stebėjimas atliekamas kartu įrašant ir garsą
(klientų dokumentų išdavimo patalpa, kasininkų patalpose).
6. Vaizdo stebėjimas ir fotonuotraukos daromos Bendrovės bendrosiose patalpose, patalpose, kuriose
vykdoma techninė apžiūra, ir teritorijoje.
7. Fotonuotraukos turi būti daromos ir vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo
stebėjimas ir (ar) fotonuotraukos nebūtų daromas didesnėje Duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje,
nei yra nurodyta šių Taisyklių 6 punkte.
8. Vaizdo stebėjimas vykdomas ir fotonuotraukos daromos ne didesnėje Bendrovės patalpų ir teritorijos
dalyje, negu tai yra būtina Taisyklių 4 punkte nurodytiems tikslams.
9. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą ir (ar) daryti fotonuotraukas Bendrovės patalpose ir teritorijoje,
kuriose Duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų
žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo patalpose ir pan.).
10. Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su
Taisyklių 4 punkte apibrėžtais tikslais.
11. Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų apimtis ir tikslas keičiami tik pakeitus šias Taisykles.
IV. VAIZDO STEBĖJIMO IR FOTONUOTRAUKŲ VYKDYMO TVARKA
 
12. Už vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų sistemos priežiūrą ir naudojimą Bendrovės teritorijoje ir patalpose
atsakingas asmuo paskiriamas atskiru įsakymu.
13. Apie vaizdo stebėjimą ir fotonuotraukų darymą Bendrovės patalpų viduje ir teritorijoje informuojama
užrašais ant durų, patenkant į stebimas patalpas ir teritoriją.
14. Paskirtas atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad Bendrovės patalpose, kuriose vykdomas vaizdo
stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
14.1. vaizdo stebėjimo ženklas su užrašu: “Patalpos stebimos vaizdo kameromis ginčų dėl paslaugų teikimo
įrodomumo, kokybės užtikrinimo, korupcijos prevencijos, Bendrovės ir kliento turto apsaugos tikslu” ,
kuriame pateikiama ir kontaktinė informacija: UAB Kauno techninės apžiūros centras, juridinio asmens
kodas 134326089, Raudondvario pl. 234, LT-47158, Kaunas, tel. +370 37 301101, el. p. kaunas@vta.lt;
14.2. fotonuotraukų darymo ženklas su užrašu: “Atliekant techninę apžiūrą, daromos fotonuotraukos,
siekiant užtikrinti ginčų dėl paslaugų teikimo įrodomumą, kokybės sprendimą ir korupcijos prevenciją,
Bendrovės ir kliento turto apsaugą”, kuriame pateikiama ir kontaktinė informacija: UAB Kauno techninės
apžiūros centras , juridinio asmens kodas 134326089, Raudondvario pl. 234, LT-47158, Kaunas, tel. +370
37 301101, el. p. kaunas@vta.lt.
V. DUOMENŲ VALDYTOJO IR DUOMENŲ TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS
 
3
 
15. Duomenų valdytojas turi šias teises:
15.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymą;
15.2. spręsti dėl vaizdo ir fotonuotraukų duomenų teikimo;
15.3. paskirti už vaizdo ir fotonuotraukų duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį;
15.4. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis.
16. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:
16.1. užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiose asmens duomenų tvarkymą, nustatytus asmens
duomenų tvarkymo reikalavimus;
16.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises teisės aktų nustatyta tvarka;
16.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens
duomenų saugumo priemones;
16.4. parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens
duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi bei sudaryti sutartis su
duomenų tvarkytojais;
16.5. duoti duomenų tvarkytojui nurodymus dėl vaizdo ir (ar) fotonuotraukų duomenų tvarkymo. Žinoti apie
ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais bei duoti išankstinius rašytinius
sutikimus dėl jų paskyrimo.
17. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:
17.1. nustato vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų darymo tikslą ir apimtį;
17.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;
17.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis;
17.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo ir fotonuotraukų duomenų tvarkymo
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymui
užtikrinti;
17.5. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir duomenų tvarkytojams vaizdo ir fotonuotraukų duomenų
tvarkymo klausimais;
17.6. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;
17.7. vykdo kitas funkcijas, reikalingas įgyvendinti Taisyklių 15-16 punktuose nurodytas duomenų valdytojo
teises ir pareigas.
18. Duomenų tvarkytojas turi šias pareigas:
18.1. apsaugoti vaizdo ir fotonuotraukų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;
18.2. numatyti ir įgyvendinti priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir
užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą bei duomenų apsaugą nuo klastojimo;
18.3. užtikrinti, kad vaizdo ir fotonuotraukų įranga veiktų tinkamai;
18.4. informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą;
 
4
 
18.5. užtikrinti, kad prieiga prie duomenų tvarkymo įrangos ir duomenų̨ būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta
tvarka įgaliotiems asmenims;
18.6. užtikrinti, kad duomenų valdytojui ir duomenų subjektams pateikti duomenys atitiktų jo tvarkomus
duomenis;
18.7. nustatyti duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;
18.8. užtikrinti, kad stebimo vaizdo ir fotonuotraukų aprėptys nebūtų didesnės, nei nustatyta Taisyklėse;
18.9. užtikrinti, kad duomenys būtų saugomi ir naikinami Taisyklėse nustatytais terminais;
18.10. užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis ir teisės aktais.
19. Duomenų tvarkytojas atlieka šias funkcijas:
19.1. organizuoja ir vykdo duomenų tvarkymo įrangos diegimą ir (ar) priežiūrą;
19.2. koordinuoja vaizdo įrašymo ir fotonuotraukų darymo veiksmus;
19.3. palaiko ryšius su duomenų tvarkymo įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėju;
19.4. prireikus formuoja ir teikia duomenų valdytojui duomenų išrašus;
19.5. inicijuoja ir įgyvendina būtinas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones siekdamas
užtikrinti, kad:
19.5.1. duomenys būtų pasiekiami tik iš vidinio kompiuterių tinklo;
19.5.2. prieigos prie duomenų teisės būtų suteiktos tik duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims;
19.6. nustato duomenų tvarkymo įrangos veikimo parametrus;
19.7. prižiūri duomenų tvarkymo įrangos veikimą, šalina sutrikimus.
 
VI. VAIZDO IR FOTONUOTRAUKŲ DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVĖJAI
 
20. Vaizdo ir fotonuotraukų duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant nustatytam asmens duomenų
teisėto tvarkymo kriterijui pagal rašytinį prašymą, kuriame nurodytas duomenų gavimo tikslas ir pagrindas.
21. Vaizdo ir fotonuotraukų įrašai Bendrovės sprendimu gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui
ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės
aktų nustatytais atvejais.
VII. PRIEIGOS TEISIŲ IR ĮGALIOJIMŲ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SUTEIKIMO, NAIKINIMO
 
IR KEITIMO TVARKA
 
22. Darbuotojai gali tvarkyti asmens duomenis tik po to, kai jiems įsakymu suteikiama prieigos teisė.
23. Prieigos teisės tvarkyti asmens duomenis suteikiamos tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys
yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti.
24. Prieigos teises darbuotojui suteikiamos, keičiamos ir panaikinamos tik Bendrovės vadovo sprendimu,
kuriame turi būti nurodoma: darbuotojo vardas, pavarde, pareigos ir kokios prieigos teises tu būti suteiktos
ar panaikintos.
25. Prieigos teises darbuotojui turi būti suteiktos po to, kai darbuotojas pasirašytinai susipažįsta su šiomis
taisyklėmis ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
26. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojo prieigos teisės panaikinamos.
 
5
 
VIII. VAIZDO IR FOTONUOTRAUKŲ ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR SAUGOJIMO TVARKA
27. Vaizdo duomenų skaitmeninėse laikmenose saugojimo laikas – iki 30 kalendorinių dienų. Fotonuotraukų
saugojimo laikas – 2 metai po techninės apžiūros atlikimo.
28. Fotonuotraukos iš vaizdo stebėjimo kamerų saugomos Bendrovės archyve. Fotonuotraukos, padarytos su
fotografavimo įrenginiais, talpinamos į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija "Transeksta"
tvarkomą Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės, Techninės apžiūros informacinę sistemą.
29. Jeigu vaizdo ir fotonuotraukų įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar
baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys turi būti saugomi tiek, kiek
reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
30. Darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų sistemos priežiūrą ir naudojimą Bendrovės
teritorijoje ir patalpose, užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie tvarkomų asmens
vaizdo ir fotonuotraukų duomenų.
31. Atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, užtikrina, kad vaizdo duomenys
automatiniu būdu būtų užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. Fotonuotraukos
perkeliamos į ilgalaikio saugojimo laikmenas.
32. Visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai užrakinami atskirose patalpose, gamintojo suteikti standartiniai
prisijungimo vardai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti. Patekti į patalpą, kurioje yra vaizdo stebėjimo valdymo
įranga, turi teisę Bendrovės vadovo sprendimu įgalioti už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi
darbuotojai.
IX. DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS
 
TVARKA
 
33. Bendrovės atsakingas darbuotojas ar kitas darbuotojas pastebėjęs, kad vaizdo stebėjimo sistema, vaizdo
ir (ar) fotonuotraukos tapo prieinamos ar gali tapti prieinamos asmenims, kurie tam neturi teisės privalo:
33.1. nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie stebėjimo sistemos nutraukti;
33.2. nedelsiant apie tai informuoti Bendrovės vadovą;
33.3. darbuotoją, atsakingą už vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų sistemos priežiūrą ir naudojimą Bendrovės
teritorijoje ir patalpose;
33.4. nedelsiant apie tai informuoti asmens duomenų pareigūną (jei toks yra).
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
34. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo ir (ar) fotonuotraukų duomenis arba eidami savo pareigas juos
sužino, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimų, įtvirtintų Taisyklėse ir teisės aktuose. Darbuotojai, pažeidę Taisykles, atsako teisės aktų
nustatyta tvarka.
35. Su Taisyklėmis turi būti supažindinti visi Bendrovės darbuotojai. Supažindinimas vykdomas raštu arba
elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina susipažinimo įrodomumą.
36. Taisyklės skelbiamos svetainėje ir intranete arba pateikiamos duomenų subjektui paprašius.
37. Taisyklės tvirtinamos Bendrovės vadovo. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimos ir prireikus
atnaujinamos.