Reikalingi dokumentai

Išrašas iš motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės tvarkos aprašo :

16. Valdytojas, pristatydamas privalomajai apžiūrai transporto priemonę, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje, arbaiš Lietuvos Respublikos išvežamą ir laikinai įregistruotą transporto priemonę, privalo pateikti:

16.1. vairuotojo pažymėjimą arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

16.2. transporto priemonės registracijos liudijimą, atitinkantį 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jeigu registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), kitą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kilmės ir patvirtinimo dokumentą;

16.3. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą.

17. Valdytojas, pristatydamas privalomajai apžiūrai  transporto priemonę, kuri įregistruota Lietuvos Respublikoje, išskyrus iš Lietuvos Respublikos išvežamą ir laikinai įregistruotą transporto priemonę, privalo pateikti:

17.1. Tvarkos aprašo 16.1 ir 16.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

17.2. transporto priemonės registracijos dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje. Šio dokumento pateikti nebūtina, jeigu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar paskirties) yra įrašas, kad transporto priemonė yra įregistruota;

17.3. Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotą galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Šio liudijimo pateikti nebūtina, jeigu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazėje yra įrašas, kad transporto priemonė yra apdrausta.

 

18. Kai transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

19. Jeigu transporto priemonė yra įregistruota, kontrolierius privalo saugoti transporto priemonės registracijos dokumentą (jei pateiktas)  privalomosios apžiūros atlikimo metu ir grąžinti jį valdytojui kartu su techninės apžiūros rezultatų ataskaita.

20. Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės paskirties, transporto priemonės valdytojas privalo papildomai pateikti:

20.1. N2, N3, O4 klasių transporto priemonių – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytas mokestis;

20.2. transporto priemonių, kuriose sumontuoti tam tikri potencialiai pavojingi įrenginiai, – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimą arba pažymą, išduotą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduotą techninės būklės tikrinimo dokumentą su išvada, kad potencialiai pavojingi įrenginiai yra tinkami naudoti arba tinkami naudoti ir saugūs žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai (potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažymėjimo arba pažymos pateikti nebūtina, jeigu akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduotame dokumente yra nurodytas potencialiai pavojingo įrenginio identifikavimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre kodas); tam tikrais potencialiai pavojingais įrenginiais laikomi šie įrenginiai:

20.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, ir didesnės kaip 25 litrų talpos indas, skirtas pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai indo leidžiamojo slėgio, išreikšto barais, (toliau – Ps) ir tūrio, išreikšto litrais, (toliau – V) sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus;

20.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, ir didesnės kaip 1 000 litrų talpos indas, skirtas antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000;

20.2.3. 1 m3 ir didesnio tūrio beslėgė pavojingų medžiagų ir mišinių talpykla;

20.2.4. darbinė kėlimo platforma, kelianti į didesnį kaip 3 metrai aukštį ir skirta žmonėms į darbo vietą kelti;

20.2.5. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranas su strėlės siekio keitimo ir (ar) posūkio mechanizmu;

20.3. lengvųjų automobilių taksi – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį taksometro  metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą;

20.4. N2, N3 klasių saugių transporto priemonių – gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikties ir eismo saugumo reikalavimų atitikties sertifikatus, ETMK sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės atitinka techninius ir saugumo reikalavimus;

20.5. O1, O2,O3, O4 klasių saugių transporto priemonių – gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus ETMK sertifikatus;

20.6 transporto priemonių, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojinguosius krovinius, – kompetentingos institucijos išduotą transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatą (ADR patvirtinimo sertifikatą) arba kitą oficialų dokumentą (EB atitikties liudijimą, transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotą deklaraciją), kuriame nurodytas transporto priemonės tipo žymuo pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9.1.1.2 papunktį (EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU);

20.7. sportinio automobilio – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

20.8. sportinio motociklo – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

20.9. transporto priemonių, kurias teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ar jų personalas ir jų šeimos nariai, turintys Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“ ir „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, ir kurias ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje (toliau – atstovybės ar jos personalo valdoma transporto priemonė, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje), – Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktoriaus vizuotą ir šio departamento antspaudu patvirtintą prašymą dėl motorinės transporto priemonės registravimo.

Visą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės tvarkos aprašą galite paskaityti paspaudę šią nuorodą :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2298555622BF

žiūrėti aktualią redakciją