Reikalingi dokumentai

išrašas iš motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės tvarkos aprašo :

 

1. Valdytojas, pristatydamas privalomajai apžiūrai transporto priemonę, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje, arba iš Lietuvos Respublikos išvežamą ir laikinai įregistruotą transporto priemonę, privalo pateikti:

1.1.  vairuotojo pažymėjimą arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

1.2. transporto priemonės registracijos liudijimą, atitinkantį 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jeigu registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), kitą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kilmės ir patvirtinimo dokumentą;

 1.3. transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtinantį dokumentą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, kai nustatyta tvarka turi būti atliktas transporto priemonės atitikties įvertinimas;

2. Valdytojas, privalomajai apžiūrai pristatydamas transporto priemonę, kuri įregistruota Lietuvos Respublikoje, privalo pateikti:

2.1. kurį nors iš 1.1 punkte nurodytų dokumentų;

2.2. transporto priemonės registracijos dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje. Šio dokumento pateikti nebūtina, jeigu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar paskirties) yra įrašas, kad transporto priemonė yra įregistruota;

2.3. Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotą galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Šio liudijimo pateikti nebūtina, jeigu kontrolierius transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazėje gali patikrinti, ar transporto priemonė yra apdrausta.

3. Kai transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

4. Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės paskirties, valdytojas privalo papildomai pateikti:

4.1. N2, N3, O4 klasių transporto priemonėms – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžiuose, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytas mokestis;

4.2. . transporto priemonių, kuriose sumontuoti tam tikri potencialiai pavojingi įrenginiai, – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimą arba pažymą, išduotą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduotą techninės būklės tikrinimo dokumentą su išvada, kad potencialiai pavojingi įrenginiai yra tinkami naudoti arba tinkami naudoti ir saugūs žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai (potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažymėjimo arba pažymos pateikti nebūtina, jeigu akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduotame dokumente yra nurodytas potencialiai pavojingo įrenginio identifikavimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre kodas); 

4.3. lengvųjų automobilių taksi – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį taksometro  metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą;

4.4. transporto priemonių, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojinguosius krovinius, – kompetentingos institucijos išduotą transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatą (ADR patvirtinimo sertifikatą) arba kitą oficialų dokumentą (EB atitikties liudijimą, transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotą deklaraciją), kuriame nurodytas transporto priemonės tipo žymuo pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9.1.1.2 papunktį (EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU);

4.5. sportinio automobilio – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

4.6. sportinio motociklo – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

Visą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės tvarkos aprašą galite paskaityti paspaudę šią nuorodą :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2298555622BF

žiūrėti aktualią redakciją