Motorinių TP variklio keitimo įvertinimas

Variklio keitimo ekspertizė atliekama vadovaujantis šiuo Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482056&p_tr2=2

  • Techninės sąlygos

Tam, kad būtų galima teigti, jog varikliai yra tarpusavyje pakeičiami, jie turi tenkinti sekančias sąlygas:

1. Turi būti pateikiami keičiamo variklio įsigijimo dokumentai, kuriuose privalo būti nurodytas variklio kodas ir numeris;

2. Variklio darbinis tūris turi nesiskirti nuo buvusio variklio darbinio tūrio daugiau nei 20 %;

3. Variklio galingumas neturi būti didesnis nuo buvusio variklio galingumo daugiau nei 30 %,

4. Išmetamų teršalų lygis turi atitikti ne žemesnius reikalavimus pagal EURO normas nei buvęs variklis (varikliai, kurių išmetamų teršalų lygis EURO 3, 4, 5, 6 gali būti keičiami ne žemesnės klasės pagal išmetamų teršalų lygį varikliais). Šis reikalavimas netaikomas automobiliams, kurių variklių išmetamų teršalų lygis buvo žemesnis nei EURO 3;

5. Jeigu ekspertas neturi galimybės nustatyti išmetamų teršalų lygio pats, jis turi teisę reikalauti šios informacijos apie konkretų variklį. Tokią informaciją gali suteikti transporto priemonės gamintojo įgaliotas atstovas;

6. Naujai montuojamo variklio išmetamų teršalų kiekis turi būti valdomas OBD sistema, jeigu automobilyje tokia sistema privaloma;

7. Jei transporto priemonė turi europinio tipo patvirtinimo numerį (ETPN) ar leidimo eksploatuoti numerį (LEN) ir jos išmetamųjų teršalų lygis yra bent EURO 3, tai šios transporto priemonės išmetamujų dujų išmetimo sistema turi būti komplektuojama su kataliziniu konverteriu (katalizatoriumi). Jei kyla abejonių dėl to, ar tokioje transporto priemonėje katalizinis konverteris buvo montuojamas gamintojo arba nėra aišku, koks katalizinis konverteris turi būti naudojamas, ekspertas turi teisę reikalauti informacijos apie tikslią konkrečios transporto priemonės išmetimo sistemos komplektaciją. Tokią informaciją gali suteikti transporto priemonės gamintojas per įgaliotą atstovą;

8. Jeigu transporto priemonei yra taikomos greičio ribojimo taisyklės, tai po perdirbimo transporto priemonė turi atitikti šių taisyklių reikalavimus;

9. Perdirbant (keičiant) transporto priemonės variklį, techninės ekspertizės užsakovas ekspertui turi sudaryti galimybę nufotografuoti variklio kodą, kol dar variklis neįrengtas, jei to padaryti nebus galimybės, kai variklis jau bus perdirbtas (pakeistas).

 

 

Prieš atliekant transporto priemonių perdirbimą, kuris neaprašytas Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) viršininko įsakymo Tvarkos apraše ar nenurodytas Tvarkos aprašo 2 priede, techninę dokumentaciją ir technines sąlygas prieš perdirbimą būtina raštu suderinti su LTSA.